csak nőknek!olvasni jó!adni jó!ünnepelj!játssz!chatelj!
Egyéni keresés

A de­ja­vu.­hu egy ol­dal. E­zen az ol­da­lon na­gyon sok ér­de­kes és misz­ti­kus do­log­gal ta­lál­koz­hat­tok és ol­vas­hat­tok ró­la.

A de­ja­vu­ra vo­nat­ko­zó­an meg­osz­lik a néző­pont, két na­gyobb el­mé­let van. Az e­gyik cso­port ar­ra es­kü­szik, hogy a lé­lek elő­re né­zett, hogy mi fog tör­tén­ni a jövő­ben és em­lék­kép ma­radt u­tá­na, a má­sik meg ar­ra, hogy ká­ros a­gyi te­vé­keny­ség je­le.